باغ تالار ایرانی
باغ تالار آریانا
باغ تالار ترانه
باغ تالار مجلل نیکان
باغ عمارت فانوس
باغ تالار آدریان
باغ تالار مجلل امیر
باغ تالار عمارت صفا جو